نمونه تصویر دوربین های مداربسته پرکسیس


نمونه تصویر دوربین IP B524F

نمونه تصویر دوربین IP B5660F

نمونه تصویر دوربین IP B622F و IP B623F